Laden...

Privacyverklaring

Welkom bij de privacyverklaring van Carpet-Land BV

Deze informatie is samengesteld met als doel om je te helpen alles te begrijpen wat je moet weten over de manier waarop Carpet-Land BV persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en deelt, wat je wettelijke rechten zijn en hoe je deze kunt uitoefenen. 

We hopen dat je de tijd wilt nemen om dit document goed door te lezen; we hebben geprobeerd om alles zo eenvoudig mogelijk te houden en jargon te vermijden en we zullen ons uiterste best doen om je op de hoogte te houden als er veranderingen zijn in de manier waarop we je persoonsgegevens in de toekomst verwerken.

Carpet-Land BV neemt zijn verantwoordelijkheid voor het beschermen van je gegevens zeer serieus en daarom raden we je nadrukkelijk aan om aan de weet te komen hoe we dit doen. Als in deze verklaring iets staat wat je niet begrijpt of als je vragen wilt stellen, neem dan gerust contact met ons op.

Wie is de verwerkingsverantwoordelijke?

Wij zijn Carpet-Land BV.
Vestigingsadres: Franciscusdreef 60, 3565 AC, Utrecht, Nederland.
In dit document kan naar Carpet-Land BV worden verwezen met “we”, “ons” of “onze”.

Welke soorten persoonsgegevens verwerkt Carpet-Land BV?
Carpet-Land BV verzamelt persoonsgegevens voor diverse doeleinden; met dit in gedachten hebben we een lijst opgesteld van de soorten persoonsgegevens die we kunnen verzamelen, hetzij rechtstreeks van jou zelf of uit andere bronnen, voor het bereiken van die doeleinden.
De soorten persoonsgegevens die we kunnen verzamelen zijn onder andere: 

Klant

Adres, e-mail, telefoonnummer(s), naam, identiteitskaart, paspoort of rijbewijs.

Sollicitant / Uitzendkracht / Vrijwilliger / Stagiair

Contactgegevens, CV.

Leverancier / Handelaar

Contactgegevens, bankgegevens.

Onderopdrachtnemer

Contactgegevens, bankgegevens, verzekeringsgegevens.


Om welke redenen verzamelt Carpet-Land BV persoonsgegevens?
Wettelijke verplichtingen
Carpet-Land BV gebruikt persoonsgegevens in de eerste plaats voor het nakomen van contractuele verplichtingen die tussen jou en ons bestaan. Wanneer we verzoeken om persoonsgegevens te verstrekken voor het aangaan of nakomen de voorwaarden van een dergelijk soort contract, dien je de betreffende persoonsgegevens te verstrekken of we kunnen je de goederen of diensten die je wenst niet leveren. In zulke gevallen is onze rechtsgrond voor het verwerken van de persoonsgegevens dat dit nodig is voor de uitvoering van een contract.

We zijn wettelijk verplicht om persoonsgegevens te verwerken voor doelen die te maken hebben met onze wettelijke verplichtingen, waaronder:
- Het voldoen aan onze financiële verplichtingen of verplichtingen jegens relevante financiële autoriteiten.
- Het voldoen aan regelgevende vereisten en eventuele zelfregulerende bepalingen.
- Het uitvoeren van noodzakelijke bedrijfsactiviteiten en het verrichten van klantonderzoek (ook wel due diligence genaamd).
- Het samenwerken met relevante autoriteiten voor het melden van criminele activiteiten of voor het opsporen en voorkomen van fraude.
- Het onderzoeken van eventuele verzekeringsclaims, claims van welke aard dan ook met betrekking tot pesterij of discriminatie of iedere andere claim waartegen de organisatie zich mogelijk moet verdedigen.

Toestemming
Carpet-Land BV kan persoonsgegevens voor de volgende doeleinden verwerken wanneer het hiervoor toestemming heeft verkregen:
- Toestemming die vereist is voor het mailen van marketingaanbiedingen.

Je kunt je toestemming aan ons voor het verwerken van persoonsgegevens voor deze doeleinden op elk gewenst moment intrekken; nadat een verzoek om intrekking van je toestemming is ontvangen, kan het zijn dat we contact met je op moeten nemen voor het verifiëren van het verzoek.

Intrekking van je toestemming aan ons voor het verwerken van je persoonsgegevens heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de eerdere verwerkingsactiviteiten.

Als je jonger bent dan 13 jaar, moet je toestemming van je ouders of voogd(en) hebben voor het gebruik van onze online diensten. Dit heet ‘ouderlijke toestemming’.

Als we ontdekken dat iemand die jonger is dan 13 jaar onze diensten gebruikt zonder de juiste ouderlijke toestemming, kan het zijn dat we die dienst moeten beëindigen; dit kan ook betekenen dat je accounts en alle gegevens die je daarin hebt ingevoerd verwijderd worden.

Gerechtvaardigde belangen
Carpet-Land BV kan persoonsgegevens verwerken voor elk van de volgende doeleinden, die geacht worden binnen onze gerechtvaardigde belangen te liggen:
- Het op verzoek verstrekken van goederen en diensten,
- Het informeren van mensen over goederen en diensten die we verstrekken of aanbiedingen waarin zij geïnteresseerd zouden kunnen zijn,
- Het sturen van berichten over onderwerpen naar personen die verzocht hebben om daarvan op de hoogte gehouden te worden,
- Het verbeteren van de kwaliteit van de diensten die we aanbieden en het beter begrijpen van de behoeften van onze klanten door te verzoeken om feedback of beoordelingen van de geboden diensten of door het sturen van enquêteformulieren,
- Het sturen van kennisgevingen van wijzigingen van de verstrekte goederen en/of diensten die mensen kunnen raken,
- Het begrijpen van de omvang van ons klantbestand; voor statistische analyses en marktonderzoek,
- Het herkennen wanneer mensen onze organisatie weer benaderen,
- Het voor de organisatie mogelijk maken om onze producten te ondersteunen en in actieve dienst te houden,
- Het waar nodig verstrekken van referentie-informatie aan externe organisaties,
- Het verbeteren van de website van de organisatie, zodat content op een efficiëntere manier wordt geleverd,
- Het verbeteren van beveiligingsmaatregelen op plekken waar gegevens worden beschermd waarvoor wij verantwoordelijk zijn,
- Het beschermen van de middelen van de organisatie

Waarvandaan krijgt Carpet-Land BV persoonsgegevens?
We zullen op diverse manieren persoonsgegevens van je verzamelen. Dit kan onder andere gebeuren wanneer je een online formulier invult, of als je de gegevens rechtstreeks aan een vertegenwoordiger van Carpet-Land BV verstrekt.
We verzamelen een aantal persoonsgegevens uit publiek toegankelijke bronnen zoals:
- Wervingsplatforms.

Ook kunnen we persoonsgegevens verzamelen met behulp van een van de volgende methoden:
- Uit technische functionaliteiten die automatisch gegevens uit computerapparatuur verzamelen wanneer mensen onze online platforms bezoeken.
- Uit platforms die gebruik maken van apparaatinstellingen die het mogelijk maken om de geografische locatie te volgen, zoals in kaart brengen van IP-adressen, Wifi, GPS-signalen en triangulatie van zendmasten.
Gegevens over schulden van persooneelsleden worden verstrekt door de belastingdienst en incassobureaus.

Met wie deelt Carpet-Land BV je persoonsgegevens?
Voor het bereiken van de hierboven genoemde doeleinden waarvoor we je persoonsgegevens verwerken, kan het zijn dat we je persoonsgegevens met bepaalde derden moeten delen.
We zullen alles doen wat redelijkerwijs van ons verlangd kan worden om ervoor te zorgen dat een derde waarmee we je persoonsgegevens delen zich ook aan de wetten op het gebied van gegevensbescherming houdt.

De soorten derden waarmee we je persoonsgegevens kunnen delen zijn onder andere:
- Organisaties waarvan wij goederen of diensten moeten betrekken.
- Organisaties die wij nodig hebben voor het opzetten van diverse hulpmiddelen.
- Organisaties die handelen als onze marketingagenten.
- De specifieke soorten derden waarmee Carpet-Land BV je persoonsgegevens kan delen zijn onder andere:

   - Pakket- en leverdiensten die jouw bestelling afleveren
   - Toeleveranciers die het product op maat volgens jouw wensen vervaardigen
   - Stoffeerders/plaatsers die jouw vloer, trap of raamdecoratie plaatsen
   - Technische partners die diensten leveren om je gegevens op te slaan of onze website onderhouden.


Waar slaat Carpet-Land BV je persoonsgegevens op?
Als onderdeel van onze standaard werkwijze kunnen we je persoonsgegevens doorgeven aan organisaties die gevestigd zijn in landen met een beschermingsniveau dat op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming niet als passend beoordeeld wordt.

Hoe lang bewaart Carpet-Land BV je persoonsgegevens?
We zullen je persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is voor het bereiken van de doelen waarvoor deze werden verzameld, in lijn met deze privacyverklaring.
De volgende criteria zijn bepalend voor de periode tijdens welke we je persoonsgegevens zullen bewaren:
- Totdat we niet langer verplicht zijn om dit te doen voor het voldoen aan regelevende vereisten of financiële verplichtingen.
- Totdat we niet langer verplicht zijn om dit te doen op grond van enige wet waar we ons aan moeten houden.
- Totdat alle doeleinden waarvoor de persoonsgegevens oorspronkelijk verzameld werden niet langer relevant zijn of achterhaald zijn.

Geautomatiseerde besluitvorming
Carpet-Land BV maakt gebruik van geautomatiseerde besluitvorming voor de volgende doeleinden:
- Bij het nemen van kredietbesluiten.

Jouw rechten, onze verantwoordelijkheid
Meteen wanneer je ons je persoonlijke informatie verstrekt, krijg je een aantal rechten; enkele daarvan staan hierboven vermeld. We willen je graag laten weten dat we bij Carpet-Land BV jouw rechten serieus nemen en ons altijd op een manier zullen gedragen die rekening houdt met onze verantwoordelijkheid om jouw wettelijke rechten te dienen.

Het recht van inzage
Dit geeft je het recht om bevestigd te krijgen of er al dan niet persoonsgegevens van jou verwerkt worden en om de relevante details te verkrijgen over wat die verwerkingsactiviteiten zijn en welke persoonsgegevens van jou verwerkt worden.
Als je inzage wilt krijgen in de persoonsgegevens die wij van je hebben, verzoeken we je om contact met ons op te nemen met behulp van onderstaande gegevens.

Het recht op rectificatie
Deze is behoorlijk rechttoe-rechtaan: als je merkt dat de gegevens die we over jou hebben onjuist of onvolledig zijn, kun je ons verzoeken om de fout te herstellen. We zullen ons uiterste best doen om onmiddellijk op dit soort verzoeken te reageren.

Het recht op wissing
Dit recht, ook wel bekend als het ‘recht om vergeten te worden’, geeft je het recht om te verzoeken om verwijdering van je persoonsgegevens.
Dit is geen absoluut recht: als je verzoekt om wissing van je persoonsgegevens, zouden we zoveel van die gegevens wissen als we konden, maar kan het zijn dat we nog enige informatie moeten bewaren als dit nodig is.

Als we een verzoek om wissing van persoonsgegevens hebben ontvangen, zullen we - als het nodig is dat we iets van die informatie bewaren - ervoor zorgen dat de overblijvende gegevens alleen worden gebruikt wanneer en waar dit absoluut noodzakelijk is.

Het recht van bezwaar
Het recht van bezwaar is een fundamentele vrijheid in iedere democratie. Als je bezwaar wilt maken tegen de manier waarop we je persoonsgegevens gebruiken of hebben gebruikt, ben je vrij om dit te doen.

Het recht om een klacht in te dienen
We zullen steeds proberen om de hoogste normen aan te houden en het vertrouwen te bevorderen dat onze klanten in ons als organisatie hebben. Om dit te kunnen bereiken verzoeken we je om eventuele klachten eerst onder onze aandacht te brengen, zodat we de zaak op de juiste wijze kunnen onderzoeken. Als je een klacht over Carpet-Land BV in wilt dienen bij een toezichthouder, kun je dit doen door contact op te nemen met je plaatselijke toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.

Contactgegevens Carpet-Land BV
Carpetright NL
Franciscusdreef 60, 3565 AC, Utrecht. Nederland.
+31 30 2631263
klantenservice@carpetright.nl

Wie is de functionaris voor gegevensbescherming van Carpet-Land BV?

Ametros Group Ltd
Lakeside Offices, Thorn Business Park
Rotherwas Industrial Estate
Hereford
Herefordshire
Engeland
HR2 6JT
+44 330 223 2246
dpo@ametrosgroup.com
www.ametrosgroup.com


Naar boven