Privacy verklaring Carpetland B.V.

Carpetland B.V. handelend onder de naam Carpetright is verantwoordelijk voor deze website. Zodra je een sollicitatie indient via ons email adres recruitment@carpetright.nl dan is Carpetright verantwoordelijk voor de verdere verwerking van de persoonsgegevens die je aan ons doorgeeft en voor de verdere afhandeling van je sollicitatie. Carpetright volgt bij het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens van sollicitanten de relevante richtlijnen en voorschriften. Deze privacy verklaring is bedoeld om sollicitanten te informeren over de wijze waarop Carpetright de gegevens van de sollicitanten verzamelt en verwerkt en is van toepassing op alle werving- en selectie procedures bij Carpetright.

Deze privacy verklaring zal telkens worden aangepast aan de meest recente regelgeving. Kijk dus regelmatig op deze website om op de hoogte te blijven van eventuele aanpassingen. Deze versie is gepubliceerd op 23 mei 2018.

Het doel van het verzamelen en verwerken

De gegevens die door de sollicitant op het (digitale)sollicitatieformulier en de website worden ingevuld, worden door Carpetright uitsluitend verwerkt om te bepalen of de sollicitant in aanmerking komt voor een positie binnen Carpetright. De gegevens zullen niet op een andere manier worden gebruikt en/of worden opgeslagen voor andere doeleinden. Teneinde een goede selectie te maken van sollicitanten op de juiste vacatures, bestaat het werving- en selectieproces bij Carpetright onder andere uit het vergelijken van de gegevens van de sollicitant met de vacature(s) en de daarbij behorende kwalificaties, het contact opnemen met sollicitanten voor een nadere kennismaking en/of het plannen van een sollicitatiegesprek, eventueel en indien relevant het contact opnemen met opgegeven referenten en/of opleidingsinstituten en het doorgeven van informatie aan sollicitanten over andere vacatures waarvoor de sollicitant in aanmerking zou kunnen komen.

Met "verwerken" van persoonsgegevens wordt bedoeld het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens in het kader van de werving- en selectieprocedure.

De persoonsgegevens van de sollicitant worden in eerste instantie verzameld door het insturen van een CV en/of door het invullen van een sollicitatieformulier door de sollicitant. Daarna kunnen er eveneens persoonsgegevens worden verzameld door persoonlijk en/of telefonisch contact met de sollicitant, referenten en/of opleidingsinstituten, dan wel nadere schriftelijke informatieverschaffing.

Welke gegevens worden verzameld?

Carpetright verzamelt enkel gegevens die relevant zijn voor de werving- en selectieprocedure. Deze gegevens zijn in ieder geval de naam, voornamen, titulatuur, adres, postcode, woonplaats, contactgegevens (telefoonnummer en e-mail), het geslacht en de geboortedatum van de sollicitant. Verder kunnen relevant zijn de opleiding, gevolgde cursussen, stages en de arbeidsgeschiedenis van de sollicitant. Indien je een CV of motivatiebrief indient, verwerken we alle overige informatie die daarin is opgenomen.

Carpetright verzamelt en verwerkt geen gevoelige informatie over sollicitanten, bijvoorbeeld gegevens die zien op de godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, seksuele leven danwel lidmaatschap van een vakvereniging.

Met wie worden gegevens gedeeld?

De persoonsgegevens worden slechts verstrekt aan degenen, waaronder begrepen derden, die belast zijn met of leiding geven aan de werving- en selectie activiteiten binnen Carpetright of die daarbij noodzakelijkerwijs zijn betrokken. De persoonsgegevens komen binnen bij de afdeling HRM en deze zal de gegevens doorsturen naar de eindverantwoordelijke van de afdeling danwel de districtmanager of storemanager verantwoordelijk voor het betreffende Carpetright filiaal waar de sollicitant heeft gesolliciteerd. Carpetright zal geen gegevens verstrekken van sollicitanten aan derde partijen, tenzij zij daartoe wettelijk is verplicht.

Het bewaren van gegevens

Carpetright bewaart de gegevens van sollicitanten tijdens de werving- en selectieprocedure. Na afloop van de procedure, zal Carpetright de gegevens bewaren gedurende de tijd waarvoor de sollicitant toestemming heeft gegeven. Tijdens de online werving- en selectieprocedure dient de sollicitant op het sollicitatieformulier aan te geven of Carpetright de sollicitant mag benaderen voor toekomstige vacatures. Indien de sollicitant hiervoor toestemming geeft worden de gegevens van de betreffende sollicitant gedurende één jaar bewaard. Indien de sollicitant hiervoor geen toestemming geeft, zullen – in het geval een sollicitant wordt afgewezen - de gegevens van de sollicitant vier weken na het afronden van de sollicitatieprocedure worden verwijderd. In het geval een sollicitant wordt aangenomen, dan worden de gegevens bewaard tot het moment dat de sollicitant in dienst is getreden.

Het kan zijn dat Carpetright sommige persoonsgegevens langer (tot maximaal 1 jaar) bewaart, teneinde contact met je te kunnen opnemen wanneer een passende vacature vrij komt. Hiervoor zal om jou toestemming worden. Jouw persoonsgegevens worden niet buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte verwerkt.

Beveiliging

Alle gegevens die naar de website Carpetright.nl worden verstuurd maken gebruik van encryptie en communicatie met de server via een beveiligde verbinding; https.

De rechten van de sollicitant

De sollicitant heeft recht op toegang tot zijn of haar persoonsgegevens die door Carpetright worden bewaard. Carpetright maakt de toegang tot gegevens van sollicitanten mogelijk d.m.v. een schriftelijk verzoek daartoe aan haar adres. De sollicitant heeft eveneens het recht om Carpetright te verzoeken zijn of haar gegevens te beperken, corrigeren, aan te vullen of te verwijderen. Onder omstandigheden heb je ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid (“data portability”). Dat wil zeggen dat je in bepaalde gevallen Carpetright mag vragen om je gegevens beschikbaar te stellen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm. Carpetright zal op dit verzoek van de sollicitant ingaan, mits dit relevant is voor de sollicitatieprocedure.

De sollicitant heeft bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthouder die verantwoordelijk is voor het toezicht op de naleving van de regels die gaan over de bescherming van persoonsgegevens.

Wettelijke grondslag

Deze verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van Carpetright. Dat belang bestaat er in dit geval uit om geschikt nieuw personeel te werven voor haar hoofdkantoor, distributiecentra en vestigingen.

Contact en vragen

Stuur al uw vragen en opmerkingen over deze privacy verklaring, of vragen en of opmerkingen over gegevensverwerking in het kader van een specifieke sollicitatie naar: gdpr@carpetright.nl