winactie saphire

Winactie Saphire

Maak kans op een Saphire (pad) Click pvc-vloer, inclusief plakplinten t.w.v. €2400,-!

Hoe?
1. Volg onze Facebook en/of Instagram pagina.
2. Laat weten waarom jij een nieuwe vloer verdient.

De vloer betreft maximaal 40 m2 inclusief plakplinten, excl. plaatsing en levering. Deze pvc-vloer heeft een geïntegreerde ondervloer en kan dus rechtstreeks op een vlakke dekvloer worden geplaatst. De verkoopwaarde is circa €2400,-;

Actievoorwaarden

 1.      Algemeen

1.1   Deze actievoorwaarden (hierna: “de Actievoorwaarden’) zijn van toepassing op de door Carpetright Nederland B.V., gevestigd en kantoorhoudende aan de Franciscusdreef 60, 3565 AC te Utrecht (hierna: “Carpetright”), georganiseerde promotionele actie: Winactie Saphire Click pvc-vloer (hierna: “de Actie”).
1.2   Door deelname aan de Actie accepteert de deelnemer deze Actievoorwaarden.
1.3   Carpetright is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Actievoorwaarden gedurende de looptijd van deze Actie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van redenen deze Actie te staken, te wijzigen of aan te passen indien de omstandigheden dit met zich meebrengen, zonder dat Carpetright daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemers.

 2.      Deelname

2.1   De Actie loopt van dinsdag 31 december 2019 tot en met zondag 5 januari 2020.
2.2   Deelname aan de Actie is gratis. Deelname vindt plaats door de Carpetright Facebook pagina en/of Instagram te liken en een comment achter te laten.
2.3   Deelname aan deze Actie staat open voor eenieder die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt op de dag dat de Actie start en beschikt over een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland of België. Personen jonger dan 18 jaar mogen alleen met toestemming van hun ouder(s)/verzorger(s) deelnemen aan de Actie en hun persoonsgegevens achterlaten.
2.4   Medewerkers van Carpetright en door Carpetright ingeschakelde derden zijn uitgesloten van deelname.
2.5   Carpetright heeft het recht een deelnemer uit te sluiten van de Actie indien de deelnemer onjuiste, onvolledige en/of misleidende gegevens heeft verstrekt en/of op andere wijze fraude pleegt of probeert te plegen en/of niet conform deze Actievoorwaarden handelt. Door uitsluiting kan de deelnemer op geen enkele wijze in aanmerking komen voor enige prijs.

 3.      Gegevensverzameling/portretrecht

3.1   De deelnemer geeft Carpetright door deelname toestemming tot het verzamelen en verwerken van de in het kader van de Actie benodigde (persoons)gegevens. De prijswinnaars worden gevraagd om deel te nemen aan redelijk geachte publiciteit in verband met deze promotie.

 4.      Prijzen

4.1   De winnaars worden vastgesteld door middel van een loting en geschiedt volledig onpartijdig.
4.2   De volgende prijzen worden verloot: de Saphire (Pad) Click pvc-vloer (max. 40 m2), inclusief plakplinten met een totale verkoopwaarde van circa €2400,- per prijs. Er wordt één vloer in Nederland en één vloer in België weggegeven. De prijs is exclusief plaatsing en levering.
4.3   De prijzen zijn niet inwisselbaar, overdraagbaar en/of uit te keren in geld. Een prijs is ondeelbaar en kan alleen worden aanvaard zoals deze door Carpetright wordt toegekend.
4.4   Prijzen die om welke reden dan ook niet worden uitgekeerd, blijven eigendom van Carpetright. Bij weigering van de prijs komt deze eveneens toe aan Carpetright.
4.5   Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

 5.      Aansprakelijkheid

5.1   Carpetright is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) de Actie.
5.2   Druk-, spel, zet- of andere vergelijkbare fouten kunnen Carpetright niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor Carpetright in het leven roepen.
5.3   Carpetright is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor kosten die de deelnemer in verband met deelname aan de Actie maakt.

 6.      Klachten

6.1   Eventuele klachten, vragen of opmerkingen over de Actie kunnen schriftelijk in een voldoende gefrankeerde envelop aan Carpetright kenbaar worden gemaakt: Franciscusdreef 60, 3565 AC te Utrecht, onder vermelding van de naam van de Actie. Of via onze website: https://www.carpetright.nl/contact/klantenservice. Of via het volgende email adres: klantenservice@carpetright.nl. Carpetright neemt naar aanleiding van een klacht binnen 15 werkdagen contact op.

 7.      Overig

7.1   Er kan geen cash of een alternatief worden aangeboden in plaats van de gespecificeerde prijzen. De prijzen kunnen niet worden overgedragen.
7.2   In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal door Carpetright een besluit worden genomen.
7.3   Op deze Actievoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.